image

Opinion

Unga som saknar framtidshopp och som inte känner att de behövs är de stora förlorarna idag och i framtiden. Vårt opinionsarbete utgår från Fryshusets långsiktiga fokusområden: ungas sociala trygghet och psykiska hälsa samt möjligheter till sysselsättning, där såväl arbete som studier och en meningsfull fritid är viktiga delar. Tillsammans skapar vi hopp!

Fryshusets fokus

Många händelser i omvärlden påverkar unga akut, och kommer att fortsätta att göra så under lång tid framöver. Därför ser vi nu ännu mer än tidigare behovet av långsiktiga lösningar. Lösningar som är proaktiva snarare än reaktiva, som främjar snarare än förebygger. Samtidigt ser vi att det på många håll dras in på viktiga resurser till barn och unga. Neddragningarna som kommer att ge konsekvenser för hela samhället, men som vi vet kommer att slå särskilt hårt mot de unga som växer upp i socioekonomiskt svaga områden och som upplever att de inte har samma livschanser som andra. Unga som saknar framtidshopp och som inte känner att de behövs är de stora förlorarna idag och i framtiden.

Fryshuset har samma fokus som tidigare:

  • Att lyfta dem som påverkas av politikernas beslut men som själva sällan har någon möjlighet att påverka dem – våra unga!
  • Att ge barn och unga rätt förutsättningar, möjligheter och miljöer där de kan växa och utvecklas ser vi som den viktigaste investeringen samhället kan göra för framtiden.

 

 


Politikerträffar


 

DIGITALA TRÄFFAR

Vi arrangerar återkommande informationsmöten för politiker och tjänstemän på alla nivåer, vanligen vid två olika tider på hösten och två på våren. Under våra digitala informationsträffar berättar vi hur vi arbetar med att möta både de akuta och de långsiktiga behov vi ser bland unga idag, liksom vilka utmaningar vi ser i vårt arbete. Du får under en informativ timme en dagsaktuell uppdatering om Fryshusets verksamheter i hela landet och om situationen för unga just nu. Det finns även utrymme för diskussion och frågor i anslutning till träffen.

 

FYSISKA MÖTEN & STUDIEBESÖK

Utöver de digitala informationsträffarna går det bra att komma och besöka våra mötesplatser i större eller mindre grupp.

 


Seminarier & Workshops


 

BULLETS

Under hösten 2022 och vintern 2023 kommer vi att bjuda in politiska partier, beslutsfattare, myndigheter och näringsliv till förhandsvisningar av filmen Bullets med efterföljande panelsamtal. Visningarna kommer att ske på Filmhuset respektive Biograf Aspen i Stockholm. Kontakta Camila Salazar Atias camila.salazar@fryshuset.se för mer information! Filmen visades även under Almedalen i juli och i Malmö i augusti. Spelfilmen Bullets hade premiär i januari 2023. Se trailern här:

https://www.facebook.com/fryshuset/videos/759853305168926

 


 

FRYSHUSET SESSIONS

Fryshuset Sessions är inspirerande kunskapsträffar där olika verksamheter inom Fryshuset presenterar sina metoder, resultat och fokusfrågor, eller belyser aktuella ämnen. Träffarna vänder sig till alla som arbetar med eller är intresserade av frågor som berör ungas situation i samhället idag.

Läs mer här.

 


Rapporter och undersökningar


 

Fryshuset publicerar årligen flera rapporter och utvärderingar. Våra årsrapporter, effektrapporter och hållbarhetsrapporter hittar du här. På ISE:s (Institutet för sociala utvärderingar) sida finns det fler publikationer.

 

RAPPORTER

 

White-paper: Om organiserad brottslighet och civilsamhället roll (4 juli 2022)

White-paper från seminarium och samtal om organiserad brottslighet och civilsamhällets roll i det brottspreventiva arbetet.
Seminariet genomfördes den 26 april, på Fryshuset i Hammarby sjöstad, Stockholm.

Gängkriminalitet och organiserad brottslighet är en av våra allvarligaste samhällsfrågor. Fryshuset har sedan starten arbetat med unga som hamnat i destruktiva subkulturer. Den 26 april gästades Fryshuset av en delegation med världsledande amerikanska experter, för samtal och seminarium om organiserad brottslighet, effektiv lagstiftning och civilsamhällets roll i det brottsförebyggande arbetet.

Delegationen bestod av sex poliser och jurister från Rutgers Institute for Secure Communities (RISC) i New Jersey. Seminariet kommenterades av en svensk panel av praktiker, forskare och representanter från civilsamhället. Några av experterna har under lång tid studerat hur kriminaliteten utvecklats i Sverige. Under seminariet fick vi ta del av deras reflektioner kring de svenska förhållandena samt lyssna till hur arbetet mot brottslighet hanteras i USA – främst i New York och New Jersey.

Seminariet ägde rum på Fryshuset i Hammarby sjöstad och genomfördes huvudsakligen på engelska. Besöket med den amerikanska delegationen genomförs i samarbete med Institutet för Framtidsstudier och Amir Rostami, docent i kriminologi, doktor i sociologi och före detta svensk polis. För mer information kontakta Camila Salazar Atias, chef Föredöme & Framtidstro, Fryshuset, camila.salazar@fryshuset.se

Ladda ner vårt White-paper på svenska från seminariet här:

Fryshuset_Whitepapper_Polisseminarium_29 april_2022

 


 

Ny rapport: ”Brottsförebyggande ungdomsarbete i Malmö och Helsingborg – en utvärdering av Fryshusets preventiva insatser och civilsamhällets roll för unga i riskzonen” (1 juni 2022)
Den här rapporten är en utvärdering och analys av Stiftelsens Fryshusets förebyggande ungdomsarbete i Malmö och Helsingborg och bygger till stor del på intervjuer med ungdomar i utsatta områden, samt fältstudier. Rapporten är skriven av en forskare på sociologiska institutionen på Lunds universitet, på uppdrag av Fryshuset. Studien påbörjades i maj 2021 och avslutades i december 2021, och har finansierats av H.M. Drottning Silvias Stiftelse – Care About the Children,

Syftet med rapporten är att analysera den del av Fryshusets förebyggande ungdomsverksamhet i Malmö som ingår i det så kallade D’e’D-projektet, och i Helsingborg uppstart av ny verksamhet, i ett försök att sammanfatta hur ungdomar uppfattar dessa insatser och vilken betydelse projekten har för unga. Detta görs utifrån Fryshuset ambition att skapa tillitsfulla relationer med unga i utsatta områden i Malmö och Helsingborg och arbeta förebyggande och främjande gentemot ungdomar som befinner sig i riskzonen för att hamna i destruktiva miljöer och/eller brottslighet.

Delar av rapporten presenterades på Fryshusets politikerträffar den 22 och 31 mars, och rapporten släpptes sin helhet vid ett frukostseminarium på Fryshuset i Malmö 1 juni 2022. 

Ladda ner rapporten här.

Läs pressmeddelandet här.

 


 

Rapport: ”Solve for Tomorrow – Morgondagens lösningar” – ny nordisk rapport om vilka frågor som unga prioriterar. (29 april 2022) 
Nordisk rapport om ungas upplevelser av trygghet, psykisk hälsa/ohälsa, samt vilka frågor som är viktigast för dem. Nordiska jämförelse med en särskild avdelning om kriget i Ukraina.

Läs mer om rapporten här.

Ladda ner rapporten här


 

Ny rapport: Röster från unga som varken arbetar eller studerar (26 april 2022)
Flera rapporter och utredningar har visat att ungas perspektiv ofta saknas i både planerandet och i genomförandet av insatser för unga som varken arbetar eller studerar. För att möta det behovet har Fryshuset lyssnat in och sammanställt röster från unga i hela landet om deras behov att komma in på arbetsmarknaden i en rapport som publiceras idag. Många vittnar om bristande samverkan och komplicerade processer om man står utanför arbetsmarknaden och att civilsamhället stärker upp och att det krävs bättre samordning av offentliga aktörer. Rapporten är baserad på 14 anonyma djupintervjuer som genomfördes med unga som stod utanför arbetsmarknaden under hösten 2021.

Rapporten presenterades under Fryshuset Sessions den 25 mars, och släpptes i samband med ett seminarium den 26 april. 

Läs pressmeddelandet här!

Ladda ner rapporten här


 

Rapport: ”Ungas framtid på arbetsmarknaden” (8 februari 2022)
Rapport om unga som står utanför arbetsmarknad och studier, UVAS. Rapporten har tagits fram av 4-uvas, ett projekt inom Fryshuset med syfte att skapa ett samverkansdokument för unga i den är målgruppen. Rapporten, som släpptes i samband med den välbesökta konferens som 4-uvas arrangerade den 8 februari 2022, baserar sig på en undersökning gjord bland 707 ungdomar i åldrarna 13 – 25 år, från både storstad och landsbygd i Sverige.

Ladda ner rapporten här!


 

Rapport: ”Ungas röster i pandemin” (27 maj 2021)
Vi vill lyfta ungas röster i pandemin om hur de upplever sin vardag och hur de ser på framtiden. Vår rapport baseras på en enkät bland unga, i åldern 13-25 år, som vi genomförde under mars-april 2021 i Fryshusets olika kanaler och Ungdomar.se. För mer information om undersökningen och rapporten se:

Läs mer om rapporten härSe filmer med några ungas röster ∗ Vår pressrelease om rapporten den 27 maj ∗ Affisch till politiker ”100_röster_om_pandemin” (16 juni) ∗ Johan Oljeqvists följebrev till affischen (16 juni) ∗ Läs och ladda ner hela rapporten här: ”Ungas röster i pandemin” (27 maj 2021)


 

Rapport från Motorintresserad Ungdoms konferens ”Dags att gasa” den 20 maj, 2021
White-paper: ”Dags att gasa – Rapport” (2020-06-22)

Se den inspelade konferensen här


 

Rapport: ”Hur har du det?”, 5 maj 2021
Fryshuset och Ungdomar.se har tillsammans med Mind tagit fram en rapport om ungas psykiska mående. Rapporten baseras på en undersökning genomförd på Fryshusets webbplats Ungdomar.se med 1073 svarande från hela Sverige i åldrarna 15-25 år.

Ladda ner rapporten här.   Läs pressreleasen här.


 

Förstasidan på rapporten "Ett smörgåsbord av möjligheter"

Rapport: ”Ett smörgåsbord av möjligheter”, 4 februari 2021
En analys av Passus avhopparstöd för personer som lämnar gäng och kriminalitet.
Om Fryshusets verksamhet Passus. Utvärderingen har genomförts med stöd av Brottsförebyggande rådet (Brå).

Länk till studien: http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1524919&dswid=7556

Ladda ner rapporterna här:
Ett smörgåsbord av möjligheter – en kortversion av Passus utvärdering
Ett smörgåsbord av möjligheter Skriftserien 4 feb 2021


 

Förstasidan på rapporten "Jourhavande diversearbetare i verkligheten"

Rapport: ”Jourhavande diversearbetare i verkligheten”, juni 2020
En rapport om Fryshusets mobila teams arbete i Östberga. Rapporten är framtagen av Brå och kan läsas här.


 

Förstasidan på rapporten "Civilsamhället i Orten"

Rapport: ”Civilsamhället i Orten”, våren 2020
”Civilsamhället i orten – Fryshusets roll som systempåverkare och byggare av socialt kapital i Husby”. Av: Eva Nilsson-Lundmark och Ingvar Nilsson. Rapporten är finansierad av Gålöstiftelsen. Ladda ner rapporten här: Rapport Civilsamhället i Orten av Nilsson Lundmark 2020

Seminarium: ”Civilsamhället i orten”. Se seminariet med Ingvar Nilsson med fler från den 27 maj 2021 på Fryshuset i Husby.


 

Förstasidan på rekommendationerna Så förhindrar vi att unga hamnar i gängkriminalitet

White Paper: ”Så förhindrar vi att unga hamnar i gängkriminalitet”, februari 2020
White Paper med policyrekommendationer från konferensen ”Den första som såg mig var en gängledare” på Fryshuset i Hammarby Sjöstad 17 februari 2020. Seminariet arrangerades av Unga Fredsbyggare och Institutet för demokrati och dialog IDEDI, båda verksamheter inom Fryshuset.

Länk till UR:s inspelning av seminariet.
Ladda ner rapporten här:
White paper konferens ”Den första som såg mig var en gängledare” 17 feb 2020

 

 

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår