Kontakt

Stockholm

Sara Ibrahim
Verksamhetsansvarig
Telefon: +46 76-001 06 48
E-post: sara.ibrahim@fryshuset.se

Göteborg

Malin Hagman
Verksamhetsansvarig
Telefon: +46 76-126 95 16
E-post: malin.hagman@fryshuset.se

Malmö

Joanna Borglind
Verksamhetsansvarig
Telefon: +46 76-001 06 26
E-post: joanna.borglind@fryshuset.se