image

ALIS

Aktivt Ledarskap i Skolan (ALIS)

”Vi vet att ett öppet, demokratiskt samhälle bygger på gemensamma värderingar i frågor om mänskliga relationer och på förmågan till positiv samverkan över gränser och meningsskillnader. Vi vet också att all mänsklig gemenskap bygger på genuina mänskliga möten över alla tänkbara gränser.”

Ur Anders Carlbergs bok Mina förebilder och berättelser


Ur Lgr22 – Skolans uppdrag

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen. Skolan har i uppdrag att förmedla och förankra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver.

ALIS – Aktivt Ledarskap I Skolan är ett föräldrautbildningsprogram i samarbete med Familjeakademin och sker i form av föräldramöten som hålls vid sex tillfällen under åk 7. Vid dessa tillfällen byggs grunden till samverkan mellan hem och skola för det gemensamma fostransuppdraget i läroplanen.

Några föräldrakommentarer:

”Tack! Givande och insiktsfullt, har gett trygghet och förtroende för skolan. Har även gjort mig till en bättre förälder (förhoppningsvis).”

”Tack för dessa tillfällen! Tänkvärt. Känt mig lyft. Gillar mycket av innehållet som vänder sig inåt istället för utåt. Fokuserar på känsla och mening istället för ytterligheter och krav.”

”Vill tacka för dessa möten. Initiativet är fantastiskt och både vuxna och elever tycker att detta har hjälpt oss alla. Det sägs ofta bland oss. Tack också för ert engagemang för eleverna och deras skolgång.”