image

Om programmet

Vad är Integrative Complexity?

Det finns en mängd olika faktorer på olika nivåer som tillsammans kan bidra till en ökad risk för konflikter och destruktiv polarisering. Det här betyder samtidigt att det inte finns en ”one-size-fits-all” eller ”silver-bullet” lösning. Det behövs istället en mängd olika insatser, från olika aktörer, på olika nivåer för att arbeta mot problemen. Och ju mer specifika och relevanta faktorer som vi kan jobba med desto mer kan också uppnås och göras.

En sådan faktor är Integrative Complexity (IC). Kortfattat är IC ett psykologiskt koncept och mått på komplexiteten av ens kognitiva struktur, vilket ligger till grund för information- och beslutsprocesser samt hur vi uppfattar oss själv, andra och omvärlden. IC handlar alltså inte om vad vi tänker utan hur vi tänker. Det berör med andra ord den kognitiva strukturen och inte innehållet och relaterar till en individs förmåga att nyansera och ta till sig andra perspektiv.

Över 40 år av psykologisk forskning visar att IC är relaterat till huruvida en konflikt blir våldsam eller får en fredlig lösning. Forskning visar också att IC kan bidra till att minska polarisering och hantera svåra motsättningar mellan individer. IC är även relaterat till effektivare informationssökning, kreativitet, socialt samarbete och minskad öppenhet för fördomar och minskad social misstro och grupptänkande.

IC-baserade program

Ur den omfattande forskningen som finns om IC har forskare vid Cambridge universitet skapat manualbaserade och empiriskt validerade IC-baserade program. Tillsammans med Cambridge, Umeå och Uppsala universitet har Fryshuset tagit fram ICbility som är ett IC-baserat program utvecklat för en svensk kontext.

Eftersom fokus för programmet är den kognitiva strukturen kan en hålla fast vid sina egna värderingar samtidigt som det bidrar till en ökad förmåga att hantera skillnader och motsättningar i mötet med andra som tänker annorlunda.

En alltmer komplex värld fordrar mer samarbete, bättre kommunikation, förståelse för flera perspektiv och att kunna bidra till mer inkluderande, noggrannare beslutsprocesser. Genom att stärka förmågan till självreglering och komplext tänkande ökar vi samhällets möjlighet att stå emot polarisering och extremism och bidra till en mer positiv samhällsriktning.

Genom den unika specialisering på IC – hur vi tänker och inte vad vi tänker – är programmet en långsiktig investering i att skapa en miljö där unga kan hitta konstruktiva vägar framåt med andra som inte delar samma åsikt.

Lågt och högt IC?

IC kan mätas på ett spektrum från lågt till högt IC, från ett snävt till ett mer nyanserat och komplext tänkande.

Lågt IC – kategoriskt svartvitt tänkande.

När vi bara har ett relevant sätt att se på världen. Absoluta och kategoriska regler gäller och vi ser inga andra perspektiv som gångbara. Ett vi-mot-dem tänkande uppstår och vi vill skydda vårt perspektiv till varje pris. Ett tunnelseende där vi tappar den större bilden.

IC-flexibilitet

Vår förmåga att hantera hur vi tänker för att inte fastna i lågt IC. Vi kan träna vår förmåga att studsa upp ur lågt IC, vilket hjälper oss att hantera skillnader i mötet med andra som inte delar vår åsikt. Med ett flexibelt IC kan vi ändra hur vi tänker – och börja höja vårt IC.

Högt IC – nyanserat och flexibelt tänkande.

Vi har möjlighet att se flera sidor av en fråga – fler valmöjligheter, olika förklaringar och rimligheten i andra personers perspektiv inklusive relationen mellan dessa, även när vi inte delar samma åsikt.

 

Hur går det till?

Möjligheten att hantera sitt IC kan likt en muskel bli mer flexibel ju mer den används och tränas.

Under åtta tillfällen genomförs gruppövningar där deltagarna genom bl.a rollspel får uppleva att gå från ett snävt perspektiv (lågt IC) till ett mer öppet tänkande (högt IC). Ett pass per vecka på cirka två timmar som leds av två certifierade processledare.

Deltagarna upplever processen med lågt och högt IC kring en rad olika ämnen som knyter an till det verkliga livet – tillhörighet, lärande, hälsa och makt.

De certifierade processledarna stöttar deltagarna att identifiera och utforska tankar, känslor och fysiska erfarenheter av att genomgå processen av att uppleva lågt och högt IC.

Erfarenheten från gruppövningarna möjliggör att unga får en större medvetenhet om hur tankar, känslor och fysiska reaktioner samspelar i processen från lågt till högt IC, både individuellt och i grupp.

Genom denna process kan ungas IC-flexibilitet stärkas – en ökad självreglering för att hantera skillnader och motsättningar i mötet med människor som är av en annan åsikt.

Evidensbaserat

IC-baserade program har empiriskt validerats i olika miljöer och med olika grupper i flera länder, bl.a. i England, Pakistan, Skottland och Kenya. Just nu pågår även en pilotstudie där Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet utvärderar effekten av det svenska programmet.

Relevant för skolor och kommuner

ICbility har en ämnesöverskridande relevans och knyter an till skolors och kommuners arbete med demokrati och mänskliga rättigheter genom att utveckla ungas möjlighet att sätta sig in i andras perspektiv, visa förståelse och empati och att diskutera skillnader.

ICbility har också en tydlig koppling till FN:s Agenda 2030 och de Globala målen. Framför allt mål 3: God hälsa och välbefinnande och mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen.

Unga får en större möjlighet till självreglering i mötet med motsättningar och olikheter, vilket långsiktigt kan bidra till mer fredliga och inkluderande samhällen.

ICbility möjliggör också en ökad mental hälsa genom att stärka hur unga kan reagera på upplevda hot, få tillgång till och uttrycka ett bredare spektrum av värden, hantera och känna av stressupplevelser och lösa spänningar mellan olika grupper och kunna delta mer produktivt i polariserade diskussioner.

Sagt om programmet

Nedan är några citat från unga som har gått ICbility:

Det som det har betytt för mig att lära mig om IC är att jag kan ta konflikter mycket bättre nu efteråt. […] Att kunna ta ett steg tillbaka och lyssna på vad den andra personen säger istället för att bara slå bort det

Det har verkligen hjälpt mig med självledarskap och jag känner nu att jag har bättre kontroll över vad jag känner, vad jag upplever och vad jag säger och vad jag ger för respons till andra. Mer specifik har det hjälpt mig att kommunicera och samarbeta bättre

Jag tycker att det har varit en väldigt givande och bra kurs. Den har varit väldigt viktig. Och framförallt i den här åldern man är i nu och även i den situation som många ungdomar i Sverige befinner sig i. För det finns en ökad psykisk ohälsa bland ungdomar och då är det bra att kunna lyssna på alla, hjälpa folk från ett lågt IC till ett högre, och att kunna vara medveten om hur man tänker när man kanske inte är på topp. Så det är en väldigt relevant kurs till dagens situation