Avhopp

Vi har ett 18-månaders individanpassat program för att hjälpa individer bort från kriminalitet. Grunden för vårt arbete är att lära känna klienten, bygga förtroende och skapa en allians där klienten upplever verkligt stöd för att hjälpa till en positiv förändring. En del i detta är att vi har medarbetare som har en bakgrund inom kriminalitet och egen erfarenhet av att lämna den världen vilka lättare skapar förtroende. Målet är att klienten ska bli en del av samhället.

Målsättningen för vårt arbete är att klinten ska bli en del av samhället, genom att få stöd till att göra de förändringar av beteenden, attityder och livsstil som behövs för att bidra till samhället. Uppföljning för att förhindra återfall. När vårt 18-månaders program är genomgånget så håller vi fortsatt kontakt och uppföljning med klienten under en period av två år, detta för att förhindra återfall och för att stödja en fortsatt positiv utveckling hos klienten.

Terapeutiskt kompetens

Vi har även kompetens för att erbjuda terapeutiskt stöd utifrån ett flertal olika behandlingsmetoder och på så sätt hitta och lösa orsaker till destruktivt beteende och stödja positiva förändringar, få in ett nytt beteende och nya mer positiva och fruktbara sätt att hantera livets olika situationer och utmaningar.

Holistiskt perspektiv

Vi ser människan ur ett holistiskt synsätt och arbetar utifrån korta beslutsvägar och alltid utifrån ”what works”, detta för att klienten skall få bästa möjliga hjälp. Vår kompetens innefattar hjälp med att bearbeta sina trauman och posttraumatisk stress, bearbeta förluster, sorger och anknytningsproblematik. Stöd i att utveckla nya adaptiva beteenden i ett nytt leverne. Hjälp att bearbeta destruktiva scheman och livsmönster. Stöttning med att motiveras till något nytt och konstruktivt. Social träning och miljöterapi. Träning i sociala färdigheter. Exponering för att socialisera sig till ett liv i samhället. Stressreduceringstekniker för att lära sig självreglering utav negativ stress. Exponeringsträning mot t.ex. agorafobi eller andra fobier.

Vi arbetar med

 • Alkohol- och drogutredning (ADDIS)
 • Arbetsterapeuter
 • Beteendeterapi
 • Fysisk aktivitet på recept – läs mer: FaRledare.se
 • Kognitiv terapi
 • Medicinska kontakter
 • Miljöterapi
 • Mindfulness
 • Motiverande samtal (MI)
 • Programmet Kriminalitet som livstil – läs mer: SKL – Stiftelsen Kriminalitet som Livsstil
 • Schematerapi
 • Skuldsaneringshjälp
 • Sorgebearbetning
 • Urinprov/blodprov
 • Återfallsprevention

Innehåll i ett heldygnsuppdrag

(detta är alltid individanpassat)

 • Daglig kontakt med Passus personal, framförallt klientcoacherna. Vi har kontakt varje vardagsmorgon för att starta upp dagen och lägga grunden för nya rutiner. Klienterna tar en aktiv del i att planera sin vardag och aktiviteterna med klientcoachen. Aktiviteter sker även under kvällar och helger, allt utifrån klientens behov.
 • Sysselsättning, rutiner och arbetsträning. När klienten är redo söker vi tillsammans efter en studie-, praktik- eller arbetsplats. Passus jobbar utifrån en egen metod för att få klienter i sysselsättning, metoden går ut på att involvera klienten själv i processen och att stärka klientens självkänsla och motivation. Rent praktiskt får klienten bland annat intervjuträning.
 • Klienten träffar KBT- terapeut och/eller drog och alkoholterapeut minst en gång/vecka.
 • Passus har ett brett kontaktnät och hjälper klienten vidare om denna behöver en externa samtalskontakt (psykolog, psykoterapeut m.fl.). Vi har även direktkontakt med psykiatrin vid behov av medicinering, tandläkare vid behov av mer omfattande tandvård samt en mottagning för neuropsykiatrisk utredning. Vårt mål är alltid att klienten ska få hjälp så snart som möjligt, helst samma dag.
 • Träning och kostlära, fysisk träning är viktigt för måendet och en effektiv ångestreducerare. Vi samtalar även mycket om hälsosamma rutiner och vad kroppen behöver för att må bra, samt hur man planerar sin ekonomi och hur man lagar mat rent praktiskt (för den som behöver). 
 • Stöd i kontakt med myndigheter, exempelvis polis, socialtjänst, kriminalvård, skatteverket och kronofogden, och med andra vardagliga ärenden såsom kontakt med bank, sjukvård m.m.
 • Hjälpt att ta/återta körkort. Vi har personal som är erfarna handledare och som stöttar i teoriutbildningen.  
 • Vi hjälper klienten till en hållbar och trygg boendesituation, det kan innebära att klienten placeras på annan ort. Passus hjälper klienten att hitta en egen lägenhet och stöttar klienten i att sköta sin bostad, hyresinbetalningar m.m.
 • Stöd i vardagsekonomi, exempelvis genom att lägga upp en budget, lära klienten att veckohandla och hushålla med resurser. Om det finns skulder ger vi även stöd i planerandet av återbetalning av dessa. 
 • Stöd i att bygga upp sitt sociala nätverk och i att finna nya positiva sammanhang/gemenskaper. Detta sker dels genom nya sociala relationer (fritidsaktiviteter) och dels genom återknytande av familjerelationer. Genom Fryshusets breda kontaktnät erbjuder vi en möjlighet till nya sociala nätverk, ofta baserade på klientens intressen (t.ex. musik, sport & träning). 
 • Stöd i att uttrycka sig och sätta ord på sina erfarenheter, t ex skrivande, musik, utbildning i presentationsteknik och stöd i att föreläsa (på sikt) finns om intresse finns. 
 • Urinprov tas regelbundet, vid positivt resultat skickas testet till labb för analys.
 • Vid drogberoende används 12-stegs metoden med tillhörande självhjälpsmöten i kombination med motivationsarbete för att förebygga återfall. Möjlighet till individuella samtal med drogterapeut
 • Tatueringsborttagning vid behov 
 • Erbjuda stöd med familjerelationer

Rapportering och dokumentation av ärendet ges enligt önskemål och överenskommelse med uppdragsgivaren.

Ladda ner hela vårt metodmaterial här.