Fryshuset välkomnar genomlysning av verksamheten i Malmö

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 2023-01-30
plats Malmö

2022-01-30

Den senaste veckan har Sydsvenskan skrivit en kritisk artikelserie kring avhopparverksamheten i Passusprogrammet – som är en del av den icke vinstdrivande stiftelsen Fryshuset – som bedrevs i Malmö mellan 2018 och 2020. Den bild som tecknas i tidningen skapar intrycket att verksamheten skulle ha haft stora brister. Efter artiklarna har lokalpolitiker i kommunstyrelsen krävt att stadskontoret i Malmö gör en genomlysning av Fryshusets befintliga verksamheter i kommunen. Fryshuset välkomnar en sådan genomlysning och kommer att ge stadskontoret full tillgänglighet. Läs våra tidigare kommentarer på artikelserien längst ner i artikeln. 

Passus är en avhopparverksamhet som hjälper personer som vill lämna ett kriminellt gäng och/eller en kriminell livsstil. Genom verksamhetens avhopparprogram hjälper verksamheten människor att bygga ett nytt socialt liv och att bli delaktiga i samhället. Numera drivs avhopparverksamheten nationellt, men fram till för tre år sedan så bedrev Passus avhopparverksamhet lokalt i Malmö. Den tidigare avhopparverksamheten i Malmö har den senaste veckan har fått kritik i en serie artiklar i Sydsvenskan. I artiklarna förekommer enskilda individer som uppger att de inte fått det stöd som behövts.

Fryshuset medger att det har förekommit enskilda incidenter historiskt som har hanterats. Organisatoriska förändringar genomfördes 2020 för att stärka verksamheten i Malmö, vilket bland annat innebar skifte av en verksamhetschef och en inordning av det lokala avhopparprogrammet under den nationella verksamheten. Sammantaget speglar medierapporteringen inte Fryshusets bild av verksamheten.

– Vårt fokus ska alltid vara på individen och vi tar oss medvetet an människor som har det tufft på olika sätt och de som ofta har en lång väg till något som kan kallas ett vanligt liv. Avhoppare från kriminella gäng är inte en homogen grupp och våra lösningar är inte alltid rätt för alla. Det är därför vi efterfrågar tydligare riktlinjer och kriterier för avhopparverksamheter. Vi är stolta över att ha hjälpt många människor men en del personer lyckas vi inte med, vilket är beklagligt. Samtidigt tycker vi att det alltid är värt att försöka eftersom det oftast inte finns andra alternativ, säger Johan Oljeqvist, vd för Fryshuset.

Fryshuset har undersökt de uppgifter som framkommit. Dessa berör enskilda individer, medarbetare eller klienter, vars integritet, säkerhet och sekretess måste värnas, vilket gör att nuvarande ledning inte kan berätta öppet om bakgrund, specifika händelser eller åtgärder som vidtagits historiskt.

– Det är väldigt olyckligt att enskilda individer upplever att de inte har fått det stöd de förväntat sig, eller om allvarliga händelser inte har hanterats tillfredsställande för individen. Säkerheten ska alltid komma i första hand och när brister identifieras ska åtgärder vidtas. Det här är något vi ser mycket allvarligt på och vi har gått igenom vart och ett av ärendena för att säkerställa att organisationen har agerat i linje med uppdraget, säger Johan Oljeqvist.

Att kommunen föreslås göra en genomlysning av Fryshusets nu pågående verksamheter i Malmö välkomnas av organisationen.

– Vi välkomnar en oberoende genomlysning av vår verksamhet och vi kommer självklart att samarbeta fullt ut med kommunen för att tillgängliggöra efterfrågad information. Vi har ett pågående arbete med att ytterligare stärka våra interna processer. Samtidigt är jag säker på att en extern genomlysning kommer att visa att vi har en fungerade verksamhet som levererar i våra uppdrag att arbeta med unga. Organisationen har fullt förtroende för nuvarande Fryshuschef, personalgruppen och verksamheterna i Malmö, avslutar Johan Oljeqvist.

 

Länkar till Fryshuset kommentarer på artikelserien:

6 mars – Öppet brev från Fryshusets vd Johan Oljeqvist med anledningen av artikel i Sydsvenskan

4 mars – Många faktafel i Expressens artikel om Fryshuset

1 mars – ”Vi ska alltid följa lagar, regler och interna policyer”

30 januari – Felaktiga uppgifter i Sydsvenskan (Fryshuset Malmös sida)

 

 

Läs Fryshusets tidigare kommentarer kring Sydsvenskans granskning här

 

2022-01-27

Sydsvenskan fortsätter ge en vilseledande och ensidig bild av Fryshusets avhopparinsatser i Malmö

Sakliga och objektiva granskningar av våra verksamheter är välkomna. Vad gäller artikelserien i Sydsvenskan upplever vi att bristerna är allvarliga och strider mot pressens publicitetsregler.

Det är väldigt olyckligt att enskilda individer upplever att de inte har fått det stöd de förväntat sig, eller om allvarliga händelser inte har hanterats tillfredsställande. Det här är något vi ser mycket allvarligt på. Vi tar självfallet till oss om det framkommer ny information och ser över om vi skulle ha agerat annorlunda eller om ett ärende behöver omprövas.

De artiklar som har publicerats hittills ger en ensidig och förvanskad beskrivning som är svår att bemöta och tolka, både enskilt och i sin helhet.

Med anledning av detta har vi begärt möjlighet till genmäle.

2022-01-26

Sydsvenskan har ikväll publicerat en vilseledande rubrik där det står att ”Malmös styre stoppar Fryshusets avhopparprogram”

Rubriken kan tolkas som att Malmö stad har avslutat samarbetet med Passus. Detta är felaktigt då Fryshusets avhopparverksamhet Passus inte har och inte har haft ett uppdrag med Malmö Stad sedan 2020. Det finns alltså inget avtal att stoppa. Och Fryshuset har alltså inte blivit av med något uppdrag.  

Av artikeln framgår att ledande malmöpolitiker kräver att Malmö stad ska göra en genomlysning av alla avhopparprogram. Det är något vi välkomnar och vi har tidigt lyft fram behovet av nationella riktlinjer.  

Det här är en i raden av flera vinklade och vilseledande rubriker som förekommit i den artikelserie som Sydsvenskan riktat mot Fryshusets den senaste veckan. Vi kommer att kommentera artikelserien inom kort.

Fryshuset är fortfarande i fokus för Sydsvenska Dagbladets kritiska granskning av våra avhopparinsatser i Malmö

Tidningen har hittills publicerat fyra längre artiklar och en ledare i både papperstidningen och digitalt. Granskningar av våra verksamheter är välkomna och ett viktigt verktyg för förbättring och kvalitetshöjning, men när det gäller artikelserien i Sydsvenskan, anser vi att fokuset är ensidigt negativt snarare än objektivt granskande. 

Det är alltid svårt att läsa om människor som far illa på olika sätt. Vi beklagar om någon upplever att de inte har fått det stöd de behövt. Vårt fokus är alltid på individen, och det är ett aktivt och medvetet val att möta och arbeta med målgrupper och verksamheter som är svåra och komplexa. När det går fel, så kan och får vi inte uttala oss i det enskilda fallet utan att bryta den sekretess som är nödvändig för både medarbetare, klienter och verksamheten. 

2022-01-24

Sydsvenska Dagbladet har publicerat två artiklar om Fryshusets avhopparinsatser i Malmö

Den första publicerades 22 januari. Den andra publicerades 23 januari. Vi har valt att vänta tills att artikelserien är avslutad innan vi bemöter innehållet som helhet.

Vi tar allvarligt på all information som Sydsvenskan presenterar i granskningen av den dåvarande avhopparverksamheten i Malmö. Dilemmat i kommunikationen för den här typen av verksamheter är att det berör enskilda personer, medarbetare och klienter vilket gör att vi inte kan vara mer tydliga i specifika fall utan att individens integritet kränks och sekretessavtal bryts.

Flera av de händelser som Sydsvenskan hänvisar till har resulterat i utredningar under den tid händelserna skedde, där åtgärder vidtagits när så har påkallats. Vi kan endast kommentera enskilda klienter eller personalärenden om det föreligger ett brott som lett till fällande dom och om domen inte omfattas av sekretess.

Vi vill vidare betona att om en anmälan görs eller inte beror på ärendets karaktär, omständigheterna i ärendet, vilka lagar och regler som styr och om vi är ålagda att anmäla eller inte. I de fall vi inte är ålagda att anmäla tar vi hänsyn till personens eller de berördas vilja att gå vidare eller inte gå vidare med en anmälan.

2022-01-22

Fryshuset har kontaktats av Sydsvenska Dagbladet för intervjuer med ansvariga om våra avhopparinsatser i Skåne

Den första artikeln av flera i serien publicerades söndagen den 22 januari. 

Vi beklagar om människor upplever att de inte har fått det stöd de behövt. Vårt fokus är alltid på individen, och vi tar oss medvetet an målgrupper som är mycket svåra och komplexa att jobba med. Avhoppare från kriminella gäng är inte en homogen grupp och våra lösningar är inte de rätta för alla. Vi har hjälpt många men en del personer lyckas vi inte med, vilket alltid är beklagligt. Men vi anser att det alltid är värt att försöka eftersom det oftast inte finns några andra alternativ.

Vi anser att granskningen i Sydsvenskan är negativt vinklad och att artikeln innehåller flera felaktigheter. Det saknas viktig information och kontext vilket ger en förenklad och bristfällig bild. Artikeln fokuserar på händelser som ligger 3-4 år tillbaka i tiden och sedan dess har hela verksamheten i Malmö omorganiserats bland annat med en ny fryshuschef, nya lokaler och en centralisering av hur vi arbetar nationellt med avhopp.

En av missuppfattningarna i artikeln är att journalisterna tycks ha blandat ihop Fryshusets avhopparprogram Passus med andra mindre omfattande insatser Fryshuset gör kopplade till avhopp och förebyggande arbete.

En annan missuppfattning är att Fryshuset gör ekonomisk vinst på avhopparverksamheten. Vi är en icke-vinstdrivande stiftelse, och eventuella överskott går alltid tillbaka till verksamhet.

Ytterligare en missuppfattning är att deltagarna i utvärderingen av Passus som gjordes av Linnéuniversitetet valdes ut selektivt. Utvärderingen beställdes av Passus Stockholm och fokuserade på de klienter som Stockholm hade arbetat med. Varför Passus Malmö inte var med grundar sig i att verksamheten inte funnits mer än de fem år som ansågs krävas för att kunna mäta resultat.

Dilemmat i den här typen av verksamheter är att det berör enskilda personer och klienter vilket gör att vi inte kan vara mer tydliga i vår kommunikation i specifika fall. Flera av de händelser som Sydsvenskan hänvisar till har resulterat i utredningar under den tid händelserna skedde med ibland förekommande åtgärder. Vi kan endast kommentera enskilda klienter eller personalärenden om det föreligger ett brott som lett till fällande dom och om domen inte omfattas av sekretess.

Eftersom de svar vi har gett Sydsvenskan inte har uppmärksammats i artikeln så kommer vi bemöta granskningen i dess helhet vid ett senare tillfälle.

Vi följer Sydsvenskans rapportering och är uppmärksamma på om det förekommer uppgifter och information som vi inte har tagit del av tidigare.

Den här informationen uppdateras löpande.

 

Kontakt

Hör gärna av er till oss om ni har frågor!
kommunikation@fryshuset.se

Kontakt:
Pressansvarig Carin Balfe Arbman,
tel. 070-633 35 08
carin.balfe-arbman@fryshuset.se