Felaktiga uppgifter i Sydsvenskan

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 2023-01-30
plats Malmö

Den 30 januari publicerade Sydsvenskan en artikel som påstår att forskarna bakom två utvärderingar som gjorts tar avstånd från sina rapporter. Detta påstående stämmer helt enkelt inte, och det här är bara några av de många fel och förvanskningar som förekommer i Sydsvenskans ensidigt negativa granskning av Fryshuset. Fokus för intresset ligger på Fryshusets avhopparverksamhet Passus, som inte ens finns kvar i Skåne sedan mer än två år tillbaka. Trots detta skriver Sydsvenskan att Malmöpolitiker stoppat verksamheten. Sedan dess har Sydsvenskan under mars-april fortsatt att publicera sina mycket negativt vinklade artiklar, ofta innehållande direkta felaktigheter. Vår uppfattning är att våra svar på journalisternas frågor regelmässigt förvanskas eller tas ur sitt sammanhang. Läs mer om granskningen nedan och se länkar till våra svar längst ner. 

Öppet brev från Fryshusets vd Johan Oljeqvist med anledning av artikel i Sydsvenskans 6 mars

Sydsvenskan riktar i artikeln kritik mot två forskningsrapporter som Fryshuset har beställt, en rapport avseende avhopparprogrammet Passus och en rapport avseende ungdomsprojektet DeD i Malmö. I Sydsvenskans granskning förekommer det flera felaktiga uppgifter plus citatfel.

Ansvarig forskare professor Torbjörn Forkby från Linnéuniversitetet klargör på bland annat Twitter att han står bakom forskningsrapporten om Passusprogrammmet i Stockholm och att han har redogjort för detta skriftligt till chefredaktören på Sydsvenskan.

Studien var aldrig tänkt att inkludera de aktiviteter som utfördes i Malmö, utan i Stockholm. Och här erbjöds samtliga klienter att delta. Efter att ha läst artikeln i Sydsvenskan idag vill jag vara tydlig med att jag står bakom forskningsrapporten om Passusprogrammet i Stockholm. Jag har redogjort för detta skriftligt till Sydsvenskan och även angett varför Malmö av förklarliga skäl inte var en del av utvärderingen. Jag har också förstått att Passus inte har bedrivit något avhopparprogram i Malmö sedan 2020”, skriver Torbjörn Forkby på Twitter.

När det gäller uppgifterna som rör rapporten kring DeD-projektet så har även forskaren Anna Hedlund, som vid tillfället tjänstgjorde vid Lunds Universitet, understrukit att hon står bakom sina slutsatser i rapporten. Även hon har redogjort för detta skriftligen både till Sydsvenskan och på Linkedin.

Jag vill förtydliga att studien innefattade Fryshusets förebyggande arbete och projektets ambition att nå ut till unga i riskgrupper. Studien var aldrig menad att granska eller utvärdera hela projektet bak i tiden som det kan tolkas som i Sydsvenskan. (…) Studien bygger på intervjuer och observationer på plats påFryshuset i Malmö och visade på positiva resultat. Jag vill understryka att jag står bakom mina slutsatser. Samtidigt har jag upplevt att journalisterna bett mig svara på frågor jag inte riktigt vet vad de handlar om, samt att mycket av det jag har berättat har utelämnats i artiklarna och på så sätt gett en väldigt vinklad bild av det arbete jag gjort,” skriver Anna Hedlund på LinkedIn.

– Efter samtal med forskarna så kan vi konstatera att det inte finns någon kritik kring metoderna, underlaget eller slutsatserna i rapporterna. Rapporterna är därmed med dessa klargörande fortfarande aktuella, säger Johan Oljeqvist, vd Fryshuset.

Fryshuset har varit i kontakt med de aktuella akademiska institutionerna, Lunds universitet och Linnéuniversitetet, som har bekräftat att de inte har tagit avstånd från rapporterna, som Sydsvenskan påstår i sin artikel. Fryshuset förutsätter att forskarna har gjort sina studier enligt kvalitetssäkrade processer och att vi från Fryshusets sida har tillhandahållit vår verksamhet som stod i fokus i båda rapporterna.

Många faktafel i Expressens artikel

Den 3 mars vidarepublicerade Expressen Sydsvenskans summering om granskningen utan att vare sig faktagranska innehållet eller kontakta Fryshuset. Vi har begärt en korrigering av de direkta felaktigheterna i artikeln men Expressen har valt att inte åtgärda detta. Expressens artikel sampublicerades även i GP och Kvällsposten.

Mer information om mediegranskningen

Sydsvenskan har under januari-februari 2023 publicerat en rad kritiskt granskande artiklar om Fryshusets verksamheter, dels med fokus på Fryshusets avhopparverksamhet generellt, dels med fokus på tidigare projekt och verksamheter i Malmö. Artiklarna är ensidigt negativt vinklade och tar upp personalärenden och sekretessbelagda uppgifter om klienter som vi är förhindrade att överhuvudtaget bemöta. Dessutom innehåller artiklarna en rad felaktigheter och förvrängningar. Trots att vi har erbjudit korrekta uppgifter så har redaktionen medvetet valt att bortse från dessa.

Vår begäran om rättelse av en kraftigt missvisande rubrik nekades. Vi menar att rubriken ”Malmös styre stoppar Fryshusets avhopparprogram” är missvisande eftersom Fryshuset inte har eller har haft något avhopparprogram i Malmö sedan 2020. Att det inte fanns något pågående avtal eller program att stoppa framgår varken av rubrik eller ingress. Den upplysningen ligger bakom betalvägg. Vid kontakt med Sydsvenskans chefredaktör fick vi svaret att de inte delade vår bedömning: ”Man kan stoppa något som skulle kunna ske i framtiden också” skriver chefredaktör Jonas Kanje.

Granskningen fortsätter

Sydsvenskans granskning av Fryshuset ser ut att fortsätta och vi misstänker att flera artiklar är på gång. Av de frågor vi har fått till oss så ser vi att mönstret tyvärr fortsätter. Sydsvenskan har även kontaktat våra samarbetspartners och andra kommuner i landet där vi bedriver ungdomsverksamhet samt politiker både lokalt och på riksnivå, och presenterat sina artiklar som fakta som de bett politikerna, eller ansvariga tjänstemän, att kommentera.

Läs mer här:

12 april 2023 – Kritik från justitieutskottets ledamöter är baserad på felaktiga uppgifter

4 mars 2023 – Många faktafel i Expressens artikel om Fryshuset

1 mars 2023 – ”Vi ska alltid följa regelverk, lagar och interna policyer” 

30 januari 2023 – ”Fryshuset välkomnar genomlysning av verksamheten i Malmö”

 

 

 

 

 

”Fryshusets hemligheter”  ”Fryshuset Malmö”  ”Sydsvenska Dagbladet”