image

IC Sverige

Ett program för att rusta unga att leva i en komplex värld! Det handlar om att träna upp sitt IC för att kunna skapa ett bättre självledarskap, kritiskt tänkande, kreativ problemlösning och konstruktiv konflikthantering. Tillsamman kan vi förbereda framtidens kompetens!

Unga lever och utvecklas i en alltmer komplex värld. De ska hantera kulturell mångfald, nya sociala kontaktytor, mer definierade krav på arbetsmarknaden, digitaliseringens samhällspåverkan, grupptillhörigheter, segregation samtidigt som allt färre mötesplatser erbjuder en trygg miljö. Allt detta kan leda till sämre självkänsla, psykisk ohälsa, destruktiva beteenden och känslan av utanförskap.

Genom att integrera IC-träning på mötesplatser för unga såsom inom skolan, idrotten och ungdomsverksamheten kan vi däremot motverka detta. Vi kan träna förmågan att hantera skillnader och motsättningar vilket också kan bidra till en större öppenhet, självledarskap, kritiskt tänkande, kreativ problemlösning och konstruktiv konflikthantering.

IC Sverige är en verksamhet på Fryshuset för att utveckla och testa utbildningsprogrammet ICbility tillsammans med University of Cambridge och Umeå universitet. Just ni är vi mitt i vår pilotstudie, dvs det genomförs en forskningsutvärdering som Umeå Universitet ansvarar för. Simultant förbereder vi den bredare lanseringen i Sverige. Projektet finansieras med medel från Arvsfonden.

IC står för Integrative Complexity som är ett psykologiskt koncept och mått som berör hur människor uppfattar sig själva, andra och omvärlden. Det handlar inte om vad vi tänker utan om hur vi tänker. Programmet möjliggör ett bättre självledarskap, kreativ problemlösning, självkontroll och konstruktiv konflikthantering. Målet är att stärka ungas förmåga att hantera skillnader och motsättningar i mötet med andra som tänker annorlunda. 

Vår ambition är att träna upp processledare inom kommuner, skolan, idrotten och andra ungdomsverksamheter som sedan själva driver vidare ICbility-kurserna.

Programmet har en ämnesöverskridande relevans och knyter an till skolors och kommuners arbete med demokrati och mänskliga rättigheter genom att utveckla ungas möjlighet att lyssna, sätta sig in i andras perspektiv, visa förståelse och empati och att diskutera skillnader. ICbility har också en tydlig koppling till FN:s Agenda 2030 och de Globala målen.

Kontakt

address

Besöksadress

Mårtensdalsgatan 2-8
12030 Stockholm
address

Postadress

Box 92022
12006 Stockholm
contact

Jan-Ulf Söderberg

Verksamhetsansvarig
+46702132347
contact

Sacharias Wirén

Utbildningsansvarig
+46738280089
contact

Jane Braden-Golay

Processledare
+46739502357